பதாகை

டங்ஸ்டன் ரெனியம் தெர்மோகப்பிள்

  • WRE வகை C டங்ஸ்டன்-ரீனியம் தெர்மோகப்பிள்

    WRE வகை C டங்ஸ்டன்-ரீனியம் தெர்மோகப்பிள்

    டங்ஸ்டன்-ரீனியம் தெர்மோகப்பிள்கள் வெப்பநிலையை அளவிடுவதற்கான மிக உயர்ந்த தெர்மோகப்பிள்கள் ஆகும்.இது முக்கியமாக வெற்றிடம், H2 மற்றும் மந்த வாயு பாதுகாப்பு சூழலுக்கு ஏற்றது, மேலும் அதிகபட்ச இயக்க வெப்பநிலை 2300 ℃ ஐ அடையலாம்.இரண்டு அளவுத்திருத்தங்கள் உள்ளன, C(WRe5-WRe26) மற்றும் D(WRe3-WRe25), 1.0% அல்லது 0.5% துல்லியம்